eszkolenia24.pl - Szkolenia przez całą dobę


Regulamin korzystania z platformy www.eszkolenia24.pl,

1. Podmiotem zarządzającym platformą www.eszkolnia24.pl jest SYMEN.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Numer KRS 0000398299, NIP 132850753, REGON145830752, WARSZAWA ul. Jantarowy Szlak 4 / 69 , mail: biurokomandytowej@symen.pl, zwane dalej także „SYMEN”.

2. Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych za pomocą wirtualnej platformy edukacyjnej www.eszkolenia24.pl, zwanej dalej „Platformą”.

3. Przystąpienie do korzystania z Platformy oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. Regulamin jest wiążący dla wszystkich użytkowników Platformy, zwanych dalej „użytkownikami”.

4. Wszelkie zdjęcia, teksty, wykresy, opracowania, programy szkoleniowe i wszelkie inne materiały (w tym utwory) zamieszczone na stronach Platformy podlegają ochronie prawnej (w tym w świetle prawa autorskiego) i ich wykorzystywanie możliwe jest wyłącznie na zasadach określonych przepisami prawa i w niniejszym regulaminie. SYMEN oświadcza, iż nie jest dozwolone rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronach Platformy.

5. Na Platformie mogą być umieszczone kursy elearningowe, ebooki, audiobooki, pliki audio i/lub audio-video, książki i podręczniki w wersji elektronicznej, zwane dalej (pod ogólną nazwą) „kursami”. Kursy mogą być tworem SYMEN, lub tworem niezależnych od SYMEN Sprzedawców (twórców) zamieszczających na Platformie swoje kursy [tzw. „kursy zewnętrzne”].

5A. Sprzedaż licencji na korzystanie z kursów na platformie prowadzona jest przez SYMEN, oraz przez zewnętrznych Sprzedawców. W dalszej części niniejszego regulaminu SYMEN oraz zewnętrzni sprzedawcy zwani są SPRZEDAWCAMI. Treść punktu 5 niniejszego regulamin odnosi się odpowiednio do wszystkich SPRZEDAWCÓW.
Nazwa Sprzedawcy podawana jest na stronach kursów. Dane kontaktowe do sprzedawców znajdziesz na dole tej strony http://eszkolenia24.pl/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=2817. Pozostałe dane Sprzedawcy znajdują się w treści wystawionej przez niego faktury za zakup kursu.

6. Niezależny sprzedawca i zatrudniony przez niego twórca ponosi pełną odpowiedzialność za treść stworzonego przez siebie i umieszczonego na Platformie kursu zewnętrznego. Wszelkie roszczenia związane z jakością kursów należy kierować do SPRZEDAWCY i/lub twórcy danego kursu zewnętrznego.

7. Niedopuszczalne jest umieszczanie na Platformie treści politycznych, sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego (w szczególności o charakterze rasistowskim pornograficznym lub w inny sposób obrażającym dobre obyczaje) oraz treści naruszających prawa osób trzecich. W przypadku, gdy użytkownik napotka na Platformie powyżej wymienione treści powinien niezwłocznie powiadomić o powyższym SYMEN.

8. Nie jest dozwolone podejmowanie działań powodujących zmiany w sposobie i formie pozycjonowania i prezentowania materiałów na Platformie, jak również podejmowanie jakichkolwiek działań zakłócających funkcjonowanie Platformy, w tym jednoczesne, dokonywane w dowolny sposób wielokrotne logowanie się na to samo konto, oraz jednoczesne ściąganie plików w sposób przekraczający konieczność i możliwość racjonalnego skorzystania z zawartej w nich treści (np. w danej chwili jedna osoba może z uwagą korzystać tylko z jednego pliku audio-video)

9. SYMEN ma prawo zablokowania dostępu do Platformy użytkownikom naruszającym niniejszy Regulamin, zamieszczającym treści o których mowa w pkt. 7 powyżej, lub podejmujących działania określone w pkt. 8 powyżej. Użytkownikom takim nie będą zwracane żadne koszty poniesione na opłacenie dostępu do kursów.

10. Użytkownik nie ma prawa udostępniać osobom trzecim Loginu i hasła umożliwiającego korzystanie z Platformy. Użytkownik zobowiązany jest zabezpieczyć hasło i login w sposób uniemożliwiający poznanie ich osobom trzecim. W przypadku naruszenia powyższych postanowień, użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za działania tych osób, a SYMEN ma prawo zablokować dostęp takiego użytkownika do Platformy.

11. Niezgodne z prawem i z niniejszym regulaminem działania użytkownika rodzą po jego stronie odpowiedzialność na zasadach określonych przepisami prawa i niniejszego regulaminu.

12. Platforma jest powszechnie dostępna w Internecie pod adresem www.eszkolenia24.pl. Na Platformie mogą znajdować się kursy odpłatne i kursy bezpłatne (darmowe).

13. Wpłaty za licencje na korzystanie z kursów dokonywane są na odpowiednie konta operatora rozliczeniowego z którym współpracuje Sprzedawca
zwanego dalej Operatorem. Obecnie Operatorem może być jedna z firm: PAYU S.A. dawniej platnosci.pl, lub DialCom24 Sp. z o.o. czyli www.przelewy24.pl). Tożsamość Operatora z którym współpracuje Sprzedawca ujawniana jest w trakcie składania zamówienia. Użytkownik może ponieść dodatkowe koszty zakupu wynikające np. z tytułu prowizji bankowych, opłat na rzecz Operatorów lub innych ewentualnych opłat wynikających z wybranego przez użytkownika sposobu płatności. Inkasenci tych opłat powinny poinformować użytkownika o tych kosztach. (Uwaga: dla każdego zamówienia Operator generuje inny numer konta bankowego.) Kursy odpłatne dostępne są po zaksięgowaniu opłaty za dany kurs na koncie wygenerowanym podczas składania zamówienia. Cena podana przy każdym kursie jest ceną obowiązującą w trakcie składania zamówienia i jest wiążąca dla zamawiającego i SPRZEDAWCY przez taki okres przez jaki Operator systemu rozliczeń płatności oczekuje na wpłatę (szczegóły na stronach internetowych Operatorów). Zamówienia nieopłacone w tym terminie są automatycznie anulowane. Złożenie zamówienia jest możliwe wyłącznie po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu. Ostatecznym potwierdzeniem złożenia zamówienia jest jest jego opłacenie. Niewniesienie wpłaty w terminie w jakim Operator oczekuje na wpłatę oznacza rezygnację z zakupu i anulowanie zamówienia. W przypadku posiadania przez zamawiającego uprawnień do zniżek, lub np. zwolnienia z VAT, zamawiający przed złożeniem zamówienia zobowiązany jest skontaktować się z odpowiednim SPRZEDAWCĄ, drogą mailową na adresy SPRZEDAWCÓW podane na stronie http://eszkolenia24.pl/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=2817 celem ustalenia szczególnych warunków zakupu, gdyż dokonanie zamówienia bez zachowania tej procedury oznacza, że zamawiający oświadcza iż nie przysługują mu te szczególne warunki zakupu. Opłaty można uiszczać za pomocą form płatności udostępnianych przez Operatora rozliczeniowego i za pomocą serwisu Operatora rozliczeniowego, postępując zgodnie z jego regulaminem działania. Symen informuje użytkowników, że księgowanie operacji może trwać od kilku sekund do kilkunastu godzin lub nawet kilku dni jak może mieć to miejsce w przypadku przelewów pocztowych. Czas wykonywania operacji finansowych zależy jedynie od sprawności i jakość działania systemów bankowych, operatorów kart kredytowych, systemów płatności sms i systemu należącego do Operatora. Informację o orientacyjnych czasach realizacji płatności uzyskać można u właściwego Operatora systemu rozliczeniowego. Reklamacje dotyczące przebiegu rozliczenia płatności należy w pierwszej kolejności kierować do Operatora, a następnie - w razie potrzeby - do właściwego SPRZEDAWCY.

14. Bezpłatne Licencje na korzystanie z Kursów (np. wersje DEMO) mogą wymagać zalogowania się lub/i podania hasła dostępu.

15. Licencja na dostęp do kursów i/lub ich poszczególnych składowych może być ograniczona co do: terminu rozpoczęcia i/lub zakończenia kursu (składowej), czasu przez jaki można korzystać z kursu (składowej), ilości i częstotliwości możliwych podejść do użycia kursu (składowej). Szczegółowe zasady korzystania z danego kursu określone będą w jego opisie.

15A. Obowiązkiem użytkownika jest dopilnowanie, aby ukończyć kurs przed terminem wygaśnięcia licencji na dostęp, który to termin można sprawdzić po dokonaniu zakupu w profilu użytkownika, w zakładce moje zamówienia. Ani SYMEN, ani SPRZEDAWCY nie mają żadnej możliwości przedłużania dostępu do kursów, więc ponowne skorzystanie wymagać będzie ponownego zakupienia szkolenia.

16. Dla sprawnego korzystania z Platformy wymagane jest spełnienie następujących wymagań sprzętowych: komputer PC z procesorem klasy Pentium, z pamięcią operacyjną 128 MB, systemem operacyjnym Windows lub Linux, możliwość odtwarzania plików Flash, oraz przeglądarka internetowa zgodna z MSIE 7 lub Firefox. Korzystanie ze wszystkich możliwości platformy wymaga włączenia obsługi plików cookies (ciasteczek). Zobacz naszą politykę cookies>>>

17. Korzystanie z większości zasobów Platformy wymaga zalogowania się (rejestracji). Rejestracja użytkownika obejmuje:

- zaakceptowanie warunków niniejszego regulaminu,
- prawidłowe i kompletne wypełnienie Formularza Rejestracyjnego, zgodnie z instrukcją jego wypełniania,
- potwierdzenie rejestracji poprzez otworzenie w przeglądarce internetowej specjalnego linku wysyłanego automatycznie przez platformę na konto podane z czasie prawidłowej rejestracji użytkownika.

18. Wyłącznie użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawidłowość danych podanych w trakcie rejestracji.

19. Zarejestrowany użytkownik, może w dowolnej chwili modyfikować swoje dane zawarte w Profilu Użytkownika.

20. SPRZEDAWCA wystawia faktury/rachunki, zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami prawa. Faktury/rachunki dostarczane będą w formie elektronicznej (będą możliwe do pobrania w panelu użytkownika), na co użytkownik wyraża zgodę.

20A. Zaświadczenia o ukończeniu kursów sprzedawanych przez SYMEN wysyłane są w plikach pdf, w terminie 14 dni od poinformowania SYMEN (mailem) o ukończeniu kursu. Sprzedawcy zewnętrzni w stosunku do SYMEN wysyłają zaświadczenie zgodnie z własnymi zasadami.

21. SYMEN ma prawo odmowy zarejestrowania dowolnego użytkownika i/lub zablokowania konta użytkownika, który narusza postanowienia niniejszego regulaminu.

22. Logując się na Platformie użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora platformy którym jest SYMEN Sp. z o.o., który powierzył przetwarzanie i opiekę nad bazami danych firmie hostingowej home.pl S.A., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, NIP: 852-21-03-252, REGON: 811158242, KRS: 0000431335 , w tym także w przyszłości, w celu realizacji usług określonych w niniejszym regulaminie oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów SYMEN. Użytkownik potwierdza, iż został poinformowany o przysługującym mu prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania, oraz iż podanie danych jest dobrowolne. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji związanych z realizacją zamówienia za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji elektronicznej, pod adresy wskazane w Formularzu Rejestracyjnym. Powyższa zgoda dotyczy również odpowiednio zewnętrznych sprzedawców w odniesieniu do złożonych u nich zamówień.
Dane kontaktowe zewnętrznych sprzedawców podane są na stronie z danymi sprzedawców.


23. Panel administracyjny użytkownika umożliwia mu dostęp do treści jego danych osobowych i samodzielną zmianę i/lub usunięcie jego danych osobowych.

24. SYMEN oświadcza, iż dołoży starań, by Platforma funkcjonowała bez istotnych awarii lub długotrwałych przerw. SYMEN dołoży starań, by przerwy lub ograniczenia w funkcjonowaniu Platformy trwały możliwie najkrócej i występowały możliwie najrzadziej, a ponadto, by planowe przerwy techniczne związane z dokonywaniem zmian lub modernizacji Platformy dokonywane były w godzinach nocnych. Jednocześnie SYMEN informuje, że zasoby platformy przechowywane są na serwerach firmy hostingowej home.pl S.A., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, NIP: 852-21-03-252, REGON: 811158242, KRS: 0000431335. SYMEN nie ma również wpływu na działanie łączy Internetowych pomiędzy serwerami a użytkownikiem końcowym.

25. Wystąpienie przerw lub ograniczeń na łączach Internetowych pomiędzy serwerem, a końcowym użytkownikiem, o których mowa powyżej nie będzie stanowiło niewykonania lub nienależytego wykonania przez SYMEN swych obowiązków oraz nie będzie również rodziło dla użytkownika żadnych roszczeń względem SYMEN, ani innych SPRZEDAWCÓW.

26. Ewentualne reklamacje dotyczące usług świadczonych przez SYMEN (w tym jakości kursów) winny być składane w formie pisemnej i przesyłane listem poleconym na podany w punkcie 1 regulaminu adres korespondencyjny, lub pocztą elektroniczną pod adres e-mail: biurokomandytowej@symen.pl. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez SYMEN. Po rozpatrzeniu reklamacji, użytkownik zostanie poinformowany o sposobie jej załatwienia, pod wskazany przez użytkownika adres poczty elektronicznej. Reklamacje do zewnętrznych sprzedawców należy kierować bezpośrednio do nich.

27. SYMEN zastrzega sobie prawo dokonywania zmian niniejszego regulaminu. Zmieniony regulamin zostanie udostępniony użytkownikom na stronach Portalu.

28. [treść obowiązująca dla zakupów licencji dokonanych do dnia 24 grudnia 2014 włącznie] Użytkownik będący Konsumentem wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem terminu na odstąpienie od umowy. SYMEN informuje, iż użytkownik będący konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, iż prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku świadczenia usług rozpoczętego za zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku zawarcia umowy na czas nieoznaczony, każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia umowy bez wskazania przyczyn z zachowaniem miesięcznego terminu .


28. [treść obowiązująca dla zakupów licencji dokonanych od dnia 25 grudnia 2014 włącznie] Postanowienia szczególne obowiązujące w odniesieniu do użytkowników platformy będących Konsumentami w rozumieniu przepisów prawa:
-
Użytkownik będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
- SYMEN, wraz z pozostałymi Sprzedawcami, informuje użytkowników będących Konsumentami w rozumieniu przepisów prawa o treści art. 38 ust. 13 ustawy o prawach konsumenta "Art. 38. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:... ustęp 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy".
- Użytkownik będący Konsumentem potwierdzając złożenie zamówienia wyraża zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i oświadcza, że wie iż w związku z tą zgodą traci prawo do odstąpienia od umowy.

- Użytkownik będący Konsumentem wyraża zgodę na dostarczenie potwierdzenia zawarcia umowy w formie elektronicznej na adres e-mail, który jest podany w profilu użytkownika w trakcie składania zamówienia.
- Użytkownik będący Konsumentem może ponieść dodatkowe koszty zakupu wynikające np. z tytułu prowizji bankowych, opłat na rzecz Operatorów lub innych ewentualnych opłat wynikających z wybranego przez użytkownika sposobu płatności. Inkasenci tych opłat powinny poinformować użytkownika o tych kosztach. Użytkownik będący konsumentem oświadcza też, że składając zamówienie wyraża zgodę na poniesienie tych ewentualnych opłat.